Get Macromedia Flash

פנקס המתכננים

פנקס המתכננים הוקם ע"י איגוד המתכננים במטרה לשרת את קהילת התכנון בישראל,
ולשמש מקור המידע המסודר והמרכזי אודות המתכננים ומקצוע התכנון בארץ.

בנוסף, מטרת הפנקס לשמש כלי בידי הרשויות והגורמים העוסקים והמעסיקים בתחום,

ואף בידי המתכננים העומדים בתנאיו, לקדם עצמם ולפרסם את ניסיונם והכשרתם.

 

מתכננים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו ומעוניינים להופיע בפנקס המתכננים,

יפנו למיכל בדוא"ל: igudm1@gmail.com בצירוף תעודות המעידות על השכלה.

  

*הרישום בפנקס המתכננים מותנה בתשלום דמי חבר (לחברי איגוד) או דמי רישום בפנקס (למתכננים שאינם חברי איגוד).

 

חיפוש בפנקס

רשימת המתכננים