Get Macromedia Flash

חברי מוסדות האיגוד

 

 

יו"ר: אדר' עדנה לרמן 

 

סגן יו"ר: דר' רחל קטושבסקי

 

סגן יו"ר: מתכננת תמי גבריאלי

  

גזברית: מתכננת לבנה אלונים

 

חבר ועד: פרופ' ערן רזין

 

חברת ועד: דר' נורית אלפסי

 

חבר ועד: מתכנן גידי ברסלר

 

חבר ועד: מתכנן אלון וינגרטן

 

חבר ועד: מתכנן איל פדר

 

חברי ועד נציגי הצעירים: מתכנן אחישלום אלמוגמתכננת רני מנדלבאום

 

 

 

 

ו. ביקורת: דר' דניאל מורגנשטרן

 

ו. ביקורת: פרופ' רינה דגני

 

ו. ביקורת: מתכננת חנה מורן

 

 

 

 

בית הדין: אדר' יהונתן גולני

 

בית הדין: מתכננת רונית לוין שנור

 

בית הדין: דר' מוחמד שיבל 

 

 

יו"ר ו. קבלה: מתכננת שלומית דוטן- גיסין

 

ו. קבלה: מתכנן אליהו בורוכוב

 

ו. קבלה: דר' מוחמד שיבל

 

ו. קבלה: מתכנן אורי פוגל

 

ו. קבלה: אדר' נינה רבינוביץ