Get Macromedia Flash
חיפוש:  
דף הבית

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

חיפה, 2-3 למרץ  2017

 בדרך ל- 2048 - בין תכנון לכאוס

נפתחה ההרשמה!!

ינואר 2017
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

האירועים הקרובים:

  2.2.17 סדנת מחקר בנושא "מידול עמידות עירונות"
Modeling Urban Resilience in the Aftermath of the Haifa Fire
  נוספו מועדים חדשים: ימי הדרכה בנושא מדריך הקצאות שטח לצרכי ציבור
מינהל התכנון מציע יום הדרכה למתכננים להכרת עיקרי המדריך החדש ואופן השימוש בו. הנושאים שיוצגו ביום זה כוללים, בין היתר, את תפיסת התכנון העומדת בבסיס המדריך, עקרונות המדריך, אופן הכנת הפרוגרמה לצורכי ציבור בתכנית, עיקרי שירותי הציבור הנכללים במדריך ומכסות השטח שהוגדרו עבורם ומושגים חדשים דוגמת "טביעת הרגל הציבורית". כמו כן יכלול יום ההדרכה גם היכרות עם הכלי המיחשובי שפותח לצורך יישום המדריך. יום ההדרכה מכוון למתכננים עירוניים, אדריכלים ואדריכלי נוף מהמגזר הפרטי, לעובדי מוסדות התכנון בוועדות המקומיות, המחוזיות ובמנהל התכנון ולמקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות.
"תכנון" כרך 12 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 12-2
"תכנון" כרך 12 חוברת 1
כתב העת "תכנון" 12-1
"תכנון" כרך 11 חוברת 2
כתב העת "תכנון" 11-2
הצטרפות לאיגוד

 

 

הצטרפות לאיגוד המתכננים דרך הדוא"ל

 

לפרטים נוספים